Regulamin

REGULAMIN
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabywa od Sprzedawcy towar. Klientem jest również Konsument;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Sprzedawca – Magic Sport s. c. z/s w Tychach przy ul. ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 8/213 , 43-100 Tychy, Numer NIP: 954 276 86 76, Numer REGON 365 363 100.
5. Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez Sprzedawcę , dostępna pod adresem: https://magic-sport.com.pl/
6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów;
7. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia lub przewidzenia, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, decyzje organów państwowych ograniczających swobodę ruchu lub działania lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem prawidłowości sprzedaży Towarów, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych jeżeli bez ich dopływu sprzedaż Towarów stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona;
8. Sklep internetowy – sklep prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: https://magic-sport.com.pl/ oferujący możliwość nabycia Towaru, zgodnie z obowiązującą ofertą;
9. Towary – oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodne z obowiązującą ofertą;
10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą , a Klientem;
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów.
2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: https://magic-sport.com.pl/ .
III. Zasady sprzedaży Towarów
1. Towary są sprzedawane na rzecz Klientów, zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz w oparciu o warunki obowiązujące w ramach Sklepu internetowego.
2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.
3. Sprzedawca może wstrzymać się od sprzedaży Towarów wobec Klienta, jak również może ograniczyć dostęp do Sklepu internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:
1. podano w ramach Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
2. dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych;
3. dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania ze Sklepu internetowego lub godzące w dobre imię.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego;
2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem;
3. nienaruszania praw autorskich i pokrewnych Sprzedawcy do materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca w ramach procesu sprzedaży Towarów zamierza prowadzić z Klientami komunikację handlową, w tym informować o posiadanej ofercie handlowej oraz o Towarach. Na tej podstawie Sprzedawca kierować będzie do Klientów komunikację handlową na dane udostępnione przez Klienta. Klient posiada w każdej chwili możliwość złożenia sprzeciwu na otrzymywanie komunikacji handlowej od Sprzedawcy. Sprzeciw należy zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przesyłki pocztowej, kierowanej na dane udostępnione w ramach Sklepu internetowego.
IV. Procedura zawarcia Umowy
1. W celu zawarcia Umowy należy złożyć Zamówienie zgodnie z następującą procedurą:
1. Klient wchodzi na stronę Sklepu internetowego i wybiera dostępne w ramach Sklepu internetowego;
2. Klient wypełnia dostępny formularz rejestracji co umożliwi założenie internetowego konta użytkownika, co pozwoli prowadzić historię zakupów w ramach Sklepu internetowego;
3. Klient przenosi do koszyka Towary wraz z wybraną matrycą, które chce nabyć;
4. z koszyka Klient przechodzi do realizacji Zamówienia;
5. Klient uzupełnia dane wymagane do realizacji Zamówienia, zgodne z dalszymi krokami;
6. Klient składa Zamówienie;
7. Klient opłaca wygenerowaną przez Sprzedawcę fakturę pro forma (dostępną po zalogowaniu i przesłaną również na adres email Klienta);
8. Klient otrzymuje wraz z mailem fakturę pro forma;
9. Klient odsyła Sprzedawca uzupełnione o odpowiednie pliki;
10. Po zaksięgowaniu opłaty Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia oraz w dniu następującym po dniu zaksięgowania całej opłaty Sprzedawca określa Klientowi termin realizacji zamówienia;
11. Po przygotowaniu Towaru Sprzedawca wysyła paczką pocztową lub przesyłką kurierską Towar; po zmianie statusu zamówienia na w wysyłce Klient otrzymuje poprzez wiadomość email: list przewozowy, fakturę końcową (faktura generowana jest w momencie nadania przesyłki);
12. Magic Sport jest wyłączeniu uprawnioną do wydłużenia terminu realizacji zamówienia raz poprzez przesłanie Klientowi na jego adres email informacji o wydłużeniu terminu; termin może zostać wydłużony o nie więcej niż 2 dni roboczych.
13. W razie zaistnienia konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień plików nadesłanych przez Klienta, Sprzedawca zwróci mu pliki celem dokonania poprawek lub uzupełnień, a w przypadku w którym Klient nie dokona poprawek lub uzupełnień w terminie 48h od chwili wysłania mu informacji o konieczności ich dokonania, to termin na realizację zamówienia ulega przerwaniu i biegnie od nowa od dnia przesłania uzupełnień lub poprawek pozwalających na przygotowanie Towaru.
1. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez formularz zamówienia.
2. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania całej kwoty wynikającej z wystawionej faktury pro-forma na rachunku bankowym _____________________________.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
4. Osobę składającą Zamówienie uznaje się za prawnie umocowanego reprezentanta Klienta.
V. Wynagrodzenie i metody płatności
1. Ceny za Towary podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia następuje na warunkach, zgodnych z wyborem Klienta spośród możliwości przedstawionych w ramach Sklepu internetowego tj.:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
VI. Prawo do odstąpienia od Umowy
Dotyczy wyłącznie Konsumenta:
1. Konsument który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres Magic Sport s. c. ,ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 8/213 , 43-100 Tychy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z dołączonym skanem podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail biuro@magic-sport.com.pl. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym to zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy oraz otrzyma zwrotnie Towar w stanie nienaruszonym. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
4. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w dziale VI stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Domniemuje się, iż Umowa zawarta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą posiada dla tej osoby charakter zawodowy, chyba że Klient wykaże że jest inaczej.
VII Reklamacje dotyczące Towarów
1. Reklamacje Towarów lub poprawności działania Strony internetowej Klient może składać:
1. za pośrednictwem wiadomości e-mail;
2. na piśmie na adres: Magic Sport s. c., ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 8/213 , 43-100 Tychy
2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia nieprawidłowości; (3) podanie danych identyfikujących i kontaktowych składającego reklamację; – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
VIII. Prawo własności intelektualnej
1. Sprzedawca jest właścicielem lub uprawnionym do korzystania i dalszego udostępniania wszystkich materiałów udostępnianych w ramach Strony internetowej.
2. Korzystanie z materiałów bez zgody Sprzedawcy lub w sposób sprzeczny z prawami przysługującymi Klientowi lub podmiotów trzecich, upoważnia Sprzedawcę do żądania zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
IX. Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem.
3. Sprzedawca dopuszcza też możliwość przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług i towarów, w oparciu o swój uzasadniony interes.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
1. dostawcy usług zaopatrujących Sprzedawcę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją ____________ (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT, podwykonawcom);
2. dostawcy usług odpowiedzialni za prowadzenie zbiorczej komunikacji z Klientami w imieniu Sprzedawcy – pełne dane identyfikujące dostawcę usług zawarte zostaną w treści wiadomości kierowanej przez dostawcę usług do Klienta;
3. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających ____________ w dochodzeniu roszczeń;
4. inne podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi lub podmioty, którym Sprzedawca powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane w ramach dokumentów rozliczeniowych przechowywane będą przez wymagany prawem okres ich archiwizacji.
6. Podmiot którego dane osobowe przetwarza Sprzedawca posiada w zależności od zaistniałych okoliczności i podstawy przetwarzania danych prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Podmiot którego dane osobowe przetwarza Sprzedawca posiada prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, dotyczących podmiotu którego dane osobowe przetwarza Sprzedawca, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Nieudostępnienie danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia Umowy i sprzedaży Towarów.
9. Wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze Strony internetowej obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.
X.Odpowiedzialność. Siła wyższa
1. Sprzedawca nie jest zobowiązane do weryfikacji poprawności Zamówienia Klienta lub jakichkolwiek innych informacji przedstawionych przez Klienta, odnoszących się do specyfikacji Towaru i Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za ww. informacje dostarczone Sprzedawcy.
2. Strony są zwolnione od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, o ile jest ona wynikiem okoliczności siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, mobilizacja, lockdowny, ograniczenia czasowe lub terytorialne w przemieszczaniu się lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw Towaru bądź realizacji Zamówienia, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych, jeżeli bez ich dopływu realizacja Umowy jest znacząco utrudniona lub niemożliwa, przerwy w dostawie Towarów, materiałów i części składowych Towarów zaistniałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy awarie systemu, nieprawidłowy, zaburzony lub zatrzymany proces migracji danych dot. Towarów.
3. Strona, u której powstała przeszkoda w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub ustąpieniu okoliczności opisanych w ust. 2.
4. Jeśli okoliczności opisane w ust. 2 nie ustaną lub niemożliwym będzie określenie momentu ustania okoliczności opisanych w ust. 2, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i wówczas żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony rekompensaty.
5. W przypadku Umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawca jest w prawie do odstąpienia od Umowy w terminie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia wysyłki Towaru Klientowi, bez podawania przyczyny tego odstąpienia. Odstąpienie od Umowy może mieć formę pisemną lub dokumentową i może zostać wedle uznania Sprzedawcy wysłane na adres pocztowy lub adres email Klienta. 
XI. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez udostepnienie w ramach Sklepu internetowego nowego Regulaminu.
5. W stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem wyłącza się całkowicie:
1. prawa wynikające z rękojmi za wady ukryte Towarów;
2. prawo do cesji wierzytelności przysługujących Klientowi względem Sprzedawcy, chyba że Klient uzyska pisemną pod rygorem nieważności zgodę Sprzedawcy;
3. prawo do wykonania zastępczego, chyba że Klient uzyska zgodę właściwego sądu;
4. prawo wynikające z art. 479 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączone
Załącznik. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy]
1. Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę ……………, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail]:
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od następującej umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Data zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Imię i nazwisko uprawnionego:
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Adres uprawnionego:
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. Podpis uprawnionego:
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Data wypełnienia formularza:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić.